Het oudstenteam

We geloven dat de Heer Jezus de levende Leider is van onze gemeente. De Bijbel spreekt van Hem als het Hoofd van de gemeente. Ook spreekt de Bijbel over Hem als Herder van de schapen. Over de leiders van de gemeente word gesproken als onderherders. Hulpherders zeg maar. Dit is hoe wij kijken naar het leiderschap van de oudsten. Zij mogen leiding geven aan de gemeente onder het gezag van de Heer Jezus Christus. Hij heeft Zijn gemeente lief en heeft haar verlost uit de duisternis tot het licht.

Niek Jan van Egdom
(voorganger/ oudste)

De plaatselijke gemeente is voor mij een plek waar het volgen van Jezus geleerd en geleefd word. Een hechte gemeenschap waar we samen zoeken naar verbinding met God en elkaar. Om vandaar uit een zegen te zijn voor de wereld om ons heen.

Een tekst die mij persoonlijk aanspreekt is Handelingen 2:42 en 47;

En de eerste Christenen volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden (..) En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de
Heere voegde dagelijks mensen die gered werden aan de gemeente toe.

Vier kernachtige elementen die mijns inziens Bijbels gemeente-zijn weergeven;
1. Samen vasthouden aan het onderwijs dat door de Bijbel tot ons komt
2. In die éénheid elkaar écht ontmoeten
3. Samen Jezus’ werk aan het kruis gedenken en hoog houden
4. Samen God zoeken in gebed en aanbidding

Ik verlang er naar dat dit onze gemeente blijft kenmerken. Ook verlang ik er naar dat we samen God aan het werk mogen zien in de redding van verloren mensen.

Jo Quaedvlieg
(oudste)

Mijn verlangen voor de gemeente is dat de gemeente zich onder leiding van onze Heere, zal ontwikkelen tot een ‘warm nest’, waar mensen zich geaccepteerd voelen en tot heling en herstel kunnen komen.

Een tekst die mij persoonlijk aanspreekt is Jesaja 61:10a;

“Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed
met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan”.

Ik kan alleen maar enorm blij en dankbaar zijn als ik mij bedenk dat Jezus een dergelijke mantel
bij mij aantrekt!

Ik ben heel blij dat Jezus Zijn gemeente bouwt en daar tevens een geweldige belofte aan verbindt, namelijk dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen (Mat. 16:18b)!

Christen zijn is meer dan een éénmalige verandering. Het is een dagelijks proces waarin je steeds meer gaat lijken op Jezus Christus.

Billy Graham

Duisternis kan geen duisternis verdrijven; alleen licht kan dat doen. Haat kan geen haat verdrijven. alleen liefde kan dat doen.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen vreugde en vrede geven los van Zichzelf. Dat is er niet. Zoiets bestaat simpelweg niet.

C. S. Lewis