De meeste mensen in de wereld hebben wel gehoord van het bestaan van God. Voor veel mensen betekent het woord ‘God’ echter niet zo heel veel. Zij weten niet wie God is of wat Hij gedaan heeft. Zij weten niets van Gods heiligheid, Zijn kracht, of Zijn liefde. Zij weten niet of God wel of niet voor hen zorgt en zij weten ook niet hoe zij dat aan de weet kunnen komen. Wie is GodLees wat God ons van Zichzelf gezegd heeft in de Bijbel.

God is de Schepper van de wereld en de Bron van alle leven. De God die de hele wereld heeft gemaakt, de Herevan hemel en aarde, woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd. Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden omdat Hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben. (Handelingen 17:24,25). Er is maar één ware god want God zegt: ‘Ik ben de Here; er bestaat geen andere God’. (Jesaja 45:5a)

Het is voor ons mogelijk de waarheid over God te leren kennen, omdat God Zichzelf aan ons bekend gemaakt heeft – in de natuur en in de bijbel. God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk -alles wat Hij heeft geschapen- bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. (Romeinen 1:20). In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten gesproken. (Hebreeën 1:1a). God heeft Zich ook nog op andere wijze aan ons bekend gemaakt, want God heeft Zich het meest duidelijk geopenbaard in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Maar nu in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, aan wie Hij alles heeft gegeven en door Wie Hij de wereld heeft gemaakt. (Hebreeën 1:1b). Geen mens heeft God ooit gezien. Maar Zijn enige Zoon, Jezus Christus, Die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is. (Johannes 1:18).

Enkele van de dingen die God ons over Zichzelf heeft verteld. God is genadig, liefdevol en goed. Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken. (Psalm 145:8,9). God is liefde. (1 Johannes 4:8b). God is almachtig, rechtvaardig, en heilig. Onze God woont in de hemel en doet wat Hem doeddunkt. (Psalm 115: 3). ‘Almachtige Here en God, wat U hebt gedaan, is groot en wonderbaar! Heerser over de volken, Uw wegen zijn juist en goed. Here wie zou geen ontzag voor U hebben? Wie zou U niet eren om wie U bent? U alleen bent heilig’. (Openbaring 15: 3b-4a). Heilig, heilig, heilig is de Here van de hemelse legers; de aarde is met Zijn glorie gevuld! (Jesaja 6: 3). God heeft begin noch einde. Al voordat U de aarde schiep, was U God. Vanuit de eeuwigheid van oudsher tot in de eeuwigheid in de verre toekomst, bent U God. (Psalm 90:2). Hij is de enige, Die niet kan sterven. (1Timotheüs 6:16a). Het is voor ons onmogelijk om God te zien, God is onzichtbaar voor het menselijk oog. God woont in zo’n helder licht dat geen mens Hem kan benaderen. (1 Timotheüs 6:16b). De relatie van deze grote en heilige God tot deze wereld is dat God voort gaat deze wereld dag aan dag te onderhouden en te regeren. Hij is de Bron van alle zegeningen die wij genieten. Alle aardse koninkrijken zijn het eigendom van de allerhoogste God en Hij geeft ze aan wie Hij wil. (Daniël 4:32). Altijd waren er bewijzen van Zijn goedheid: Regen en goede oogsten, zodat wij naar hartelust konden eten en genieten. (Handelingen 14:17).

En het maakt God wat uit hoe wij als mensen in deze wereld leven, want eens moet een ieder rekenschap afleggen tegenover God van alles wat men gedaan heeft. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor Zijn ogen; niets kan verborgen blijven voor Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. (Hebreeën 4:13). En God is niet te groot om Zich met onze behoeften en problemen in te laten, want God laat Zich in met álles wat op aarde plaatsvindt – zelfs de allerkleinste dingen. Wie is GodGeen enkele mus valt op de grond zonder dat je hemelse Vader ervan weet. En wat kost nu een mus? Bijna niets. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. (Mattheüs 10:29,30). Maak je dus geen zorgen. Jij bent God veel meer waard dan een zwerm mussen. God wil naar ons luisteren als wij tot Hem spreken, God luistert naar de gebeden van allen die Hem oprecht aanroepen. De Here is dichtbij ieder die Hem aanroept met een zuiver hart. (Psalm 145:18). Tegelijk is het voor ons niet mogelijk om God en zijn handelen geheel te begrijpen, God is veel groter dan wij ooit begrijpen kunnen. Zijn rijkdom, wijsheid en kennis zijn onmeetbaar. Geen mens weet hoe Hij Zijn beslissingen neemt. Het is onmogelijk Zijn wegen na te gaan. Wie kan vertellen wat er in de gedachten van de Here omgaat? (Romeinen 11:33).

Schepping en oorsprong van de wereld

Door veel mensen worden vragen gesteld over het ontstaan van onze wereld. Hoe was het begin van het heelal? Waar is alles vandaan gekomen? Was er iemand, die deze wereld en de mensen die er leven, maakte? Of was er sprake van toevallige gebeurtenissen? Het is duidelijk dat dit heel belangrijke vragen zijn. De antwoorden, die men daarop geeft, bepalen tevens hoe men over zichzelf en over anderen denkt, en over de wereld waarin men leeft. Kijk eens wat de Bijbel hierover zegt.

Hoe is het heelal ontstaan? God heeft het geschapen! In het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. (Genesis 1:1).

Waar kwamen de eerste man en de eerste vrouw vandaan? God heeft ze geschapen. God schiep de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen. (Genesis 1: 27).

Welke verantwoordelijkheden gaf God hen? God zei hen, dat zij de aarde moesten vervullen, erover heersen en ervoor zorgen. God zegende hen, en zei: ‘Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren’. (Genesis 1:28).

Hoe zag de wereld eruit toen God klaar was met Zijn scheppingswerk? Alles was zeer goed. God overzag alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. (Genesis 1: 31a).

Wat maakt het uit, of de wereld door God geschapen is of bij toeval is ontstaan? De hele wereld en al wat daarin is behoort aan God toe, omdat Hij die gemaakt heeft. De hele aarde is van de Here! Alles in deze wereld is van Hem! (Psalm 24:1).

In welke verhouding staat God tot Zijn schepping? God zorgt voor deze wereld en ieder, die daarin leeft. De Here is goed voor iedereen en vol liefde ontfermt Hij Zich over alles wat Hij heeft gemaakt. (Psalm 145:9).

Hoe behoren wij te staan tegenover God als onze Schepper? Wij moeten Hem liefhebben, dienen en eren. U moet met uw hele hart, uw hele ziel en met inspanning van al uw krachten van Hem houden. (Deuteronomium 6: 5)