Publicatie gegevens Evangelische Gemeente Geleen i.v.m. ANBI

A. Algemene gegevens

Naam: Evangelische Gemeente Geleen
RSIN: 814133459

Contactgegevens:
Bezoekadres:

Het rode kruis gebouw
Kinkenweg 13 A
6166 AM Geleen
Tel: 06-22723116 (Voorganger Jo Quaedvlieg)
Website: www.evangelischegemeentegeleen.nl
e-mail: info@evangelischegemeentegeleen.nl

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 leden waaronder de voorganger

C. Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:
a. het Evangelie te verkondigen overeenkomstig de grote opdracht van de Heer Jezus Christus (Mattheus 28 : 19);
b. de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
c. God te verheerlijken door de regelmatige samenkomsten;
d. in diaconale en pastorale nood te voorzien;

D. Beleidsplan 

Het beleid van de Evangelische Gemeente Geleen is neergelegd is het realiseren van de hiervoor onder C genoemde doelstelling, zoals die in art. 3 van de Statuten van de gemeente is opgenomen, via de beleidsplannen die voor de diverse bedieningen zijn ontwikkeld.

E. Beloningsbeleid

De Evangelische Gemeente Geleen kent geen betaalde werkers. Wel bestaat de mogelijkheid voor een vergoeding van gemaakte kosten in dienst van de Evangelische Gemeente Geleen.

F. Verslag activiteiten

De Evangelische Gemeente Geleen heeft over het jaar 2020 activiteiten ontwikkeld die dienstbaar waren om de doelstellingen te realiseren zoals benoemd onder C en zijn beschreven in Artikel 3 van de statuten van de Evangelische Gemeente Geleen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wekelijkse samenkomsten
  • Deelnemen aan de plaatselijke jaarmarkt
  • Ondersteuning zendelingen
  • Pastorale en diaconale hulpverlening
  • Evangelisatiewerk
  • Deelname aan interkerkelijke activiteiten (Hulp in Praktijk)

G. Voorgenomen bestedingen

Bijgaand de jaarrekening over het boekjaar jan 2020- dec 2020 en de begroting voor het boekjaar jan 2021 – dec  2021

financiele cijfers ANBI